Wednesday, September 24, 2008

Topik 5

BAHASA DALAM PENULISAN ILMIAH


Konsep Salah Bahasa


Kesalahan bahasa sering berlaku dalam penggunaan bahasa. Kesalahan bahasa adalah penggunaan bahasa yang melanggar perturan-perturan bahasa yang telah dipersetujui bersama, sama ada perinkat sebutan, pilihan kata atau susuna frasa dan ayat.(Nik Safiah Karim, 1980:10).


 1. Kesalahan Kata

1.1 Pengimbuhan

~TIdak mengetahui bentuk sesuatu kata yang betul dan tepat.

~Tidak mengetahui perubahan makna

~Bentuk imbuhan yang tidak baku digunakan

1.2 Pengandaan

~Menjamakan kata ganda yang membawa makna jamak

~Menggunakan kata sangat/sangat dan saling bagi kata ganda yang sudah

membawa makan sangat atau saling

~Tidak meletakan tanda sempang bagi kata ganda keran keliru antara kata

ganda dengan kata majmuk.

1.3 Pemajmukan

~Ejaan kata majmuk yang salah


 1. Golongan Kata

Kata Nama

2.1 Kata Ganti Diri yang salah

~Penggunaan kata ganti diri yang salah seperti penggunaan beliau sewenag-

Wenag.

~Penggunaan ia,dia dan mereka untuk binatang.

~Menggulang kata ganti diri ketiga yang membawa maksud jamak.

~Menjarakkan penulisan kata ganti diri sinkat (kau,mu,dan mu).

~ Kata mu dan nya yang digunakan bagi mengganti nama tuhan tidak ditulis

dengan huruf besar.

~Mengandingkan kata nya degan ia.

~Memyamakan kata ganti tak tentu dengan kata ganti tanya.

2.2 Kata Bilangan

~Kata bilangan tentu didekatkan sekaligus kata bilangan pecahan

~Kata bilangan tak menentu yang sudah membawa makna jamak

~Mengulang kata nama am yang diletakan sesudah kata bilangan yang

membawa makna jamak.

~Kata bilangan tak tentu, kata bilangan hipunan dan kata bilamgan pisahan d

disingkatkan.

~Kata bilangan himpunan tidak diikuti oleh penjodoh bilangan

2.3 Penjodoh Bilangan

~Penjodoh bilagan digunakan untuk kata nama abstrak.

~Penjodoh bilangan digunakan dengan beberapa kata bilangan tertentu,

yang sepatutnya tidak perlu disertai degan penjodoh bilangan.

2.4 Kata kerja

~Mengugurkan kata awalan kepada kata kerja tak tansitif

~Menggugurkan awalan pada kata kerja transistif.

2.5 Kata Adjektif

~kata pengut digunakan sebelum dan selepas adjektif serentak.

2.6 Kata Tugas

~ Kata hubung iaitu menggunakan kata bukan jenis kata hubung.

~Kata-kata dari kelas yang lain digunakan sebagai kata hubung.

~Menggunakan dua kata hubung serentak.

2.7 Kata Tanya

~Menggunakan kta Tanya yang salah.

2.8 Kata pemeri

~Kata pemeri hadir bersama-sama naïf.

~Kata pemeri hadir dalam ayat

~Dua kata pemeri serentak


 1. Kesalahan Ayat

3.1 Ayat Dasar

~Menterjerjermahkan a atau an dalam bahasa inggeriskepada seorang,

Seekor, sebuah,adalah, ialah dan sebagainya.

~meggunakan kat pemeri dalam satu ayat dasar.

3.2 Ayat Nafi

~Penggunaan kta naïf bukan di depan frasa adjektifatau frasa kerja

3.3 Ayat Pasif

~Menyamakan bentuk ayat pasif diri ketiga dengan degan ayat pasif diri

Pertama.

~Memisahkan kata ganti diri pertama/kedua degan kata kerja pasif dengan

Menyisipkan kata-kata lain.

3.4 Ayat Perintah

~Meggugurkan awalan kata kerja tak tarnsitif dalam ayat perintah yang

berpredikat kata kerja tak transitif

~Menggunakan kata larangan jangan dalm ayat permintaan

3.5 Binaan Ayat Tidak Sempurna

~Tidak meletakkan partikel~lan apabila frasa nam berparatikel yang

diletakan di belakag dalam ayat sonsang

~Tiada ada subjek

~Tidak ada peredikat.

3.6 Ayat Gabungan

~Menggugurkan Kata sendi ke pada unsur yang kedua

~Meggugurkan kata sendi pada unsure kedua dalam ayat gabungan yang tidak menggunakan kata hubung.

~Menggugurkan se pada satu bahagian frasa sendi

3.7 Ayat Relatif

~Ketidaan kata hubung relatif bagi menerangkan kata/frasa nama

~Kesalan struktur ayat relative

3.8 Ayat Kompelemen

~Ketidak kata hubung kompelemen yang menghubungkan klausa bawahan

dengan klausa utama

~Mengantikan kata hubung bawahan dengan kata hubung relative yang.


4.0 Parafrasa Dalam Ayat


 • Parafrasa ialah pengukapan kembali konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama.
 • Hubungan makna atau imbuhan dengan imbuhan degan imbuhan yang lain dapat diketahui penggunaan parafrasa.
 • Frasa daripada jenis yang berbeza dapat diparafrasakan.
 • Ayat dapat diubah sehingga terjadi ayat lain yang maklumatnya sama.
 • Perubahan ayat aktif kepada ayat pasif juga merupakan salah satu kaedah parafrasa. Hal ini demikian kerana ayat pasif terbit daripada ayat aktif, tamg mempunyai erti kata yang sama, cuba berbeza dari segi penekanan.
 • Disamping itu, parafasa dilakukan bagi menjelaskan makna sesuatu konsep.


5.0Penanda Wacana Dalam Penulisam


 • Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, ayat dapat digabungkan pelbagai cara. Pencantuman ayat-ayat dapat dilakukan dalam satu ayat, ataupun antara ayat.
 • Dalam menghasilkan penulisan yang baik supaya memperlihatkan idea yang ditulis itu menujukkan jalinan, percantuman ayat dapat dimanfaatkan olh pelajar. Bentuk percantuman jenis ini menggunakan kata hubung yang dikenali sebagi penada wacana. Penggunaan penanda wacana dapat menjadiakan perenggan berkesinambungan dan utuh. Pengabaian penggunaan penanda wacana dalam keadaan tertentu boleh menghasilakan penulisan karangan yang tersekat-sekatdan kurang difahami.


6.0Konsep Penanda Wacana


 • Penanda wacana menurut Awang Sariyan ialah kata atau frasa perangkai ayat. Sementara itu.
 • Menghubungkan dua ayat lalu membentuk satu ayat dan antara perenggan.
 • Dapatlah dirumuskan bahawa penanda wacana merupakan kata hubung antara dua ayat.
 • Fungsi kata hubung ini ialah menghubungkan dan sekali gus menerangkan apa yang sedang dikatakan oleh ayat yang mengikutinya dan yang telah dikatakan oleh ayat sebelumnya. Sementara itu, penulisan tamda wacana harus dikuti tanda koma.
 • Penanda wacana juga dapat digunakan untuk menghubungkan idea antara perenggan.


7.0 Makna Penada Wacana


 • Tambahan daripada apa yang telah dikatakan sebelumnya. Contohnya selain

  itu,disamping itu, tambahan pula,begitu juga,tambahan lagi, kemudian, sehubungan dengan itu,dalam pada itu,kemudian.

 • Perlawanan atau kontras terhadap apa yang telah dikatakan sebelumnya.cotohnya sebaliknya, biarpun, walau bagaimanpun, walaupun demikian,sesunguhpun, meskipun.
 • Sebab musabab terhadap apa yang dikatakan sebelumnya.contohnya :makajadi, akibatnya,lantaran itu, oleh hal demikian, dengan demikian contohnyamaka, jadi, akibatnya, lantaran itu, oleh itu, oleh hal demikian, namun demikin.
 • Rinkasan atau kesimpulan terhadap apa yang telah dikatakan sebelumnya contohnya rinkasnya, jadi, dengan perkataan lain,pemdek kata, kesimpulanya sebagai kesimpulanya.
 • Penjelasan terhadap apa yang telah dikatakan sebelumnya contohnyaJelasnya, lebih tepatnya , tampaknya, sesungguhnya.LARAS BAHASA


 • Penggunaan bahasa yang berbeza-beza melahirkan laras.
 • Ini disebabkan penggunaan bahasa yang berbeza-beza berdasarkan situasi dan faktor lain melahirkan kata-kata yang berbeza mengikut keadaan.LARAS BAHASA SAINS (SAINS DAN MATEMATIK)

 • Laras bahasa sains (sains dan matemetik) ialah gaya bahasa yang digunakan khusus untuk pembinaan dan penyambung ilmu dan teknologi.
 • Ia berbeza dengan laras bahasa dalam bidang lain.Ciri-ciri Penting Laras Sains


 • Mengkaji ciri-ciri laras bahasa sains beerti meneliti sesuatu peristiwa, situasi, dan penggunaan bahasa itu dalam bidang yang khusus.


Istilah Khusus

 • Kadar penggunaan istilah dalam bahasa sains dan matematik jauh lebih tinggi daripada dalam bahasa bukan sains.


 • Laras sains dan matematik mempunyai sejumlah kata yang digunakan dalam laras bahasa lain.
Penggunaan Perkataan


 • Satu ciri penting yang dapat membezakan laras bahasa sains dengan laras yang lain ialah daripada segi penggunaan perkataannya.


Kata Sifat


 • Dibandingkan dengan golongan kata nama dan kata kerja daripada segi kekerapan penggunaannya dalam teks saintifik, maka bolehlah dikatakan bahawa kata sifat mempunyai kekerapan yang agak kurang daripada kedua-dua golongan tersebut.


Kata Kerja


 • Kata kerja yang digunakan dalam bahasa saintifik terdiri daripada kata perbuatan dan kata keadaan.


 • Kata perbuatan jauh lebih kerap digunakan daripada kata keadaan.


 • Istilah yang merupakan kata nama boleh dijadikan dasar bagi pembentukkan kata kerja


Kata Nama


 • Istilah yang terdiri daripada kata nama, sama ada kata nama primer atau kata nama sekunder ( kata nama yang diterbitkan daripada kata kerja, kata sifat atau adverba melalui proses penambahan ) jauh lebih banyak jumlahnya daripada golongan kata lain.


Ciri-ciri Laras Bahasa Matematik


 • Bagi laras matematik, penggunaan istilah berkaitan dengan pengiraan seperti penambahan dan pendaraban.


 • Penambahan dan pendaraban dilihatkan sebagai operasi am, dan definisi tepat untuk operasi-operasi menghasilkan struktur seperti kumpulan, gelanggang, dan medan.


 • Laras matematik banyak menggunakan simbol atau unit bagi mewakili sesuatu perkataan. Simbol yang digunakan lazimnya terdiri daripada satu huruf atau lebih huruf tanpa titik di belakangnya dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep. (Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood, 2007)Kejelasan


 • Laras bahasa sains mementingkan kejelasan istilahnya.


 • Sesuatu istilah yang digunakan biasanya diterima sebagai satu istilah tepat yang tidak boleh di beri makna dalam apa bentuk sekalipun hanya bahasa sains yang boleh memberi maksud.


 • Unsur-unsur ketaksaan , iaitu kata-kata yang boleh ditafsirkan dengan berbagai-bagai makna tidak digunakan dalam laras bahasa sains dan matematik.LARAS BAHASA PERNIAGAAN


 • Laras bahasa perniagaan digunakan bagi tujuan mempengaruhi pengguna untuk membentuk tanggapan tertentu atau mengubah sikap dan melakukan tindakan.


 • Laras bahasa perniagaan digunakan dalam iklan, tender, laporan dan sebagainya, disokong pula oleh gambar, lukisan, grafik, ilustrasi, dan sebagainya.


 • Laras jenis ini juga, digunakan untuk mengiklankan jenama barangan yang ingin di jual.


 • Gaya bahasa yang digunakan bisanya memujuk pendengar supaya membeli barangan menerusi cara penyampaian yang menarik sekali, manakala ayat yang digunakan adalah pendek-pendek dan tidak gramatis.Ciri-ciri Laras Bahasa Perniagaanan


Bidang


 • Ciri-ciri laras bahasa perniagaan dapat dilihat melalui bidang penggunaannya yang biasanya digunakan dalam dunia korporat, khususnya bidang perusahaan, perindustrian, perakaunan, perbankkan, perniagaan dan perdagangan.


Perbendaharaan Kata


 • Bagi penggunaaan perbendaharaan kata, laras bahasa perniagaan menggunakan istilah khusus atau penanda laras seperti berikut :


Agihan jualan agensi pemasaran baki debit

Anggaran kos francais cek palang

Harga mutlak eksport saham

Urus niaga kredit komposit


 • Manakala bagi istilah umum, tetapi diberi pengertian khusus seperti merujuk kepada bidang ekonomi pula adalah seperti berikut :


Untung tempoh hutang tunai

Susut runcit

Tatabahasa


 • Ciri yang berikutnya, iaitu dari segi tatabahasa pula dapat dilihat pada morfologi atau kajian terhadap perkataan .


 • Kata-kata umum iaitu kata tunggal bahasa melayu boleh menjadi kata-kata khusus dalam bidang perniagaan apabila menjadi kata terbitan.Gaya Bahasa

 • Gaya bahasa yang digunakan dalam laras bahasa perniagaan adalah berbentuk ilmiah, iaitu laras bahasa yang mengungkapkan ilmu, bersifat formal dan mempunyai perkataan, istilah susunan frasa dan ayat yang baik, sesuai dan tepat serta boleh menyampaikan maksud dan pengertian dengan berkesan.


 • Selain itu juga, cara penyampaian banyak menggunakan jadual, graf, carta, graf statik, dan sebagainya.


LARAS BAHASA EKONOMI

 • Lazimnya dalamlaras ekonomi terdapat gambar rajah, jadual serta carta-carta khusus yang digunakan dalam menyampaikan sesuatu maklumat.


 • Dalam segi linguistik, terdapat penggunaan istilah khusus yang digunakan dalam bidang ekonomi


 • Penyampaian dalam laras bahasa ekonomi lebih berbentuk ilmiah, iaitu memberikan penekanan kepada konsep urutan logik yang dapat diterima oleh akal.

  LARAS TEKNOLOGI MAKLUMAT


 • Jawatankuasa laras teknologi maklumat ditubuhkan bagi merealisasikan hasrat kerajaan bagi memperkasakan bahasa melayu dalam pelbagai bidang teknologi maklumat.


 • Penerbitan istilah ini adalah bagi menambah khazanah buku laras dan istilah dalam pelbagai bidang bahasa melayu.


 • Daftar laras atau istilah teknologi maklumat telah disahkan dalam Sidang ke-13 Pakar Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM) yang telah diadakan pada 13 hingga 17 September 1999 di Bandar Sri Begawan, Brunei.


 • Tanpa Melalui Proses Penyesuaian Ejaan
 • Melalui Penyesuaian Ejaan
 • Melalui penambahan vokal pada akhir kata yang hanya berupa satu suku kata sekaligus dengan penyesuaian ejaan.
Masalah Dalam Pembentukan Istilah Laras Teknologi Maklumat


Istilah Dalam Bentuk Singkatan


 • Kebanyakan istilah teknologi maklumat yang digunakan dalam bidang ini adalah berbentuk singkatan.


Bentuk Istilah


 • Istilah yang dipinjam terus juga digunakan untuk menghasilkan bentuk terbitan lain yang kelihatan aneh dan tidak serasi dengan laras dan lenggok bahasa melayu.


 • Bentuk istilah ini kelihatan janggal apabila dipakai dalam teks.


Istilah yang Tidak Laras


 • Terdapat banyak istilah yang tidak selaras dalam laras bidang ini. Keadaan ini menyebabkan timbulnya kekeliruan dalam penggunaannya.


Cara Mengatasi Masalah Dalam Penggunaan Laras Teknologi Maklumat


 • Istilah yang dicipta perlulah dipastikan bidangnya dan subbidangnya yang berkaitan terlebih dahulu.


 • Ini penting untuk mengelakkan penggunaan istilah yang tidak tepat.


 • Pencapaian istilah juga hendaklah dilakukan serentak dan dilakukan bersama-sama dengan pakar bidang dan pakar bahasa.LARAS AGAMA

Menurut Nik Hassan Basri b. Nik Abdul Kadir, laras agama juga dikenali sebagai laras doa.Ia menggunakan ragam bahasa yang digunakan dalam lisan dan tulisan yang berkaitan dengan keagaman daripada segi istilah dan diksi.


PENGARUH BAHASA ARAB DALAM BAHASA MELAYU

Kebanyakan bahasa yang dating dari bahasa arab datangnya dari pengaruh bahasa arab..Hal ini kerana hubungan orang islam dari timur tengah dan dengan penduduk tanah melayu menjadi erat dengan penerimaan islam di raantau ini..


CIRI – CIRI LARAS AGAMA

 1. Cara penyampaian

  Dalam laras agama sama ada dalam penulisan ataupun lisamn, sesuatu laras itu boleh ditentukan dan dikaitkan dengan factor seperti siapa yang menulis, kepada siapa, dan juga tentang apa sesuatu laras itu dibincangkan.

2. Perhubungan social dan peibadi

Setiap laras mempunyai perhubungan social dan peribadi, termasuk laras agama yang mana perhubungan peribadinya antara diri kita dengan Tuhan menggunakan laras agama supaya lebih sesuai untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Begitu juga perhubungan social iaitu apabila seseorang menyampaikan ajaran agama Islam dengan menggunakan laras agama untuk memberi ilmu yang sempurna kepada orang ramai.

3. Bahan yang diperkatakan

Bahan yang diperkatakan bagi laras agama adalah penggunaan bahasa yang berlainan dan penambahan perkataan-perkataan arab untuk disesuaikan bagi menyampaikan maksud.

 1. Fungsi-fungsi sosial

  Bagi fungsi-fungsi social lebih merujuk perlakuan bahasa. Laras agam menjalankan fungsi sosial dalam khutbah Jumaat, ceramahy agama untuk mendebatkan sesuatu topik bagi mendapatkan kepastian, program agama seperti kursus sembahyang, sesi kaunseling untuk penyelesaian masalah pernikahan dan penceraian dan lain-lain.


CONTOH LARAS AGAMA

Laras agama ini biasanya digunakan untuk memohon doa kepada Allah s.w.t.


CONTOH LAIN BAGI PENGGUNAAN LARAS AGAMA

Ada banyak dalil yang menerangkan betapa berharganya amal-amal shalih yang tersembunyi. Sebut sahaja tentang 'ashaabu al ghoor' atau tiga orang pemuda yang terkurung dalam gua. Dari Nafi' diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda ada tiga orang umat sebelum kalian yang sedang mengadakan perjalanan, tiba-tiba mereka ditimpa hujan lalu mereka berteduh di dalam sebuah gua. (tanpa disangka) gua tersebut menyekap mereka (kerana pintunya tertutup oleh sebuah batu besar).CONTOH LAIN ADALAH PENGGUNAAN LARAS AGAMA DALAM IKLAN

Isu produk makanan halal yang berbang,kit akhir-akhir ini bukan merupakan perkara yang baru. Malahan telah diperkat5akan sekian lama. Realitinya, umat Islam seharusnya lebih bersikap warak dan berhati-hati dalam semua keadaan.


LARAS BAHASA SASTERA

Sastera merupakan hasil seni yang disampaikan melalui bahasa ( Hashim Awang, 1985:2). Perkataan "sastera" berasal daripada perkataan Sanskrit "castra" yang beerti kitab atau buku ( Abd Halim A. Ahmad, 1986).


STRUKTUR TEKS DALAM LARAS SASTERA


Struktur teks dalam laras sastera akan membezakan dengan laras-laras bahasa yang lain. Struktur dalam laras sastera terdiri daripada binaan elemen-elemen seperti tema, plot, watak dan perwatakan, latar, gaya bahasa, teknik penceritaan dan sebagainya.


UNSUR BAHASA DALAM LARAS SASTERA


Unsur bahasa mempunyai kaitan dengan keindahan bahasa atau berbahasa. Keindahan yang digambarkan secara kreatif dan imaginative oleh pengarang itu jelas dapat menggambarkan serta meninggalkan kesan dari segi penghayatan karya yang dibaca. Oleh itu terdapat beberapa unsur bahasa dalam laras sastera iaitu diksi, ambiguity, bahasa eknomis, bahasa konotatif, bahasa perbandingan, penegasan, dialog dan monolog.

LARAS BAHASA LISAN (SUKAN)


Laras sukan ialah satu wacana tentang sukan. Istilah yang digunakan dalam laras sukan biasanya merujuk peraturan-peraturan sukan yang dipertandingkan itu. Setiap laras sukan mempunyai pembendaharaan kata yang berbeza-beza terutamanya perkataan khusus, struktur ayat serta cara pengungkapan dan format yang digunakan.


Laporan Berita Sukan Radio

Barrie Redfern (1985:157) menjelaskan laporan sukan dan berita kilat dikirim melalui pelbagai sumber. Berita kilat ini membentuk satu corak di mana pemberita akan bergilir- gilir membuat laporan berita terbaru dalam rancangan sukan.


Laporan Pemberita

Laporan boleh dibuat dalam hamper sebarang jangka masa dari rumusan yang ringkas dalam separuh masa sehingga kepada bahan yang panjangnya hamper seperti rancangan majalah lengkap dengan petikan daripa ulasan terakam.
No comments: