Wednesday, September 24, 2008

Topik 2

Topik 2 - ANALISIS DAN PENILAIAN PENGUCAPAN AWAM

2.0 PENGENALAN

 • Sebagai satu bentuk wacana lisan
 • Dihasilkan dalam waktu dan situasi yang nyata mengikut kontek
 • Bertujuan meningkatkan keteampilan diri, kemahiran berinteraksi .menyampai maklumat dengan berkesan dan mampu menganalisis


 

2.1 PENILAIAN DAM PENGUCAPAN AWAM

 • Merupakan pengukuran atas keterampilan yang dikuasai oleh pengucap
 • Untuk mencapai tahap kecekapan dan keterampilan diri


 


 

    2.1.1 penilaian kendiri

 • Penilaian kendiri melibatkan penilaian seseoarang ke atas dirinya sendiri samaada fositif atau negative
 • Meliputi persepsi tentang diri dan alam sekeliling melalui diri dan kebolehannya meliputi keyakinan dan harga diri
 • Tiga aspek penilaian:


 

 • Persedian
  • Membuat analisis audian
  • Kumpul maklumat atau idea
  • Mengatur bahan ucapan
  • Merancang ucapan

b) Aspek latihan

 • Kemahiran menyampaikan ucapan,syarahan, pidato dapat dikuasai
 • Latihan yang cukup meningkatkan keyakinan diri ketika berucap
 • Dapat menagani kegugupan yang berpunca daripada perasaan tegang, tidak yakin dan malu.


 

c) aspek persembahan

 • Membuat salutasi protocol
 • Gunakan kata sapaan yang sesuai mengikut konteks
 • Membuat preview
 • Sudahkan ucapan dengan sekian terima kasih


 

Kriteria Penilaian kendiri dalam pengucapan awan


 

Aspek Persedian Awal 

1 

2 

3 

4 

1 

Memahami apa yang akan disampaikan 

    

2 

Kedalaman pengetahuan tentang topic

    

3 

Membuat rujukan

    

4 

Merancang ucapan, isi mencukupi dan diatur mengikut keutamaan  

    

5 

Membuat cacatan/ nota ringkas 

    

6 

Menganalisis audian 

    

7 

Memahami tujuan pengucapan 

    


 


 

Aspek latihan 

1 

2 

3 

4 

1 

Latihan yang mencukupi 

    

2 

Latihan bukan menjurus kepada perkara teknikal sahaja

    

3  

Berlatih menangani kegugupan mengenai topic pengucapan 

    

4 

Kebolehan memberi gambaran mengenai topic pengucapan 

    

5 

Membuat salutasi/ sapaan yang betul 

    

6 

Pengenalan topic amat jelas dan menyeluruh 

    

7 

Mengingat idea dan mengolah dengan baik

    

8 

Isi dikembangkan lengkap dengan data sokongan 

    

9 

Ada elemen kecindan / lelucon 

    

10 

Menyampaikan maksud ,buah fikiran dan memberi maklumat dengan jelas dan teratur 

    

11 

Membuat kesimpulan yang bersesuaian

    

12 

Ucapan terima kasih?perhargaan 

    

13 

Mematuhi masa yang ditetapkan 

    

14 

Mendapatkan komen rakan 

    


 

Aspek Persedian Persembahan

1 

2 

3 

4 

1 

Memakai pakaian yang bersesuaian 

    

2 

Mempunyai sikap yakin diri yang tinggi, tidak malu, dan bersikap positif

    

3 

Berjaya menangani kegugupan dan yakin boleh melakukannya

    


 

PENILAIAN SECARA HOLISTIK

 • Merupakan penilaian yang dibuat secara menyeluruh melibatkan pengkategorian dinilai sama ada cemerlang, baik, sederhana, atau lemah.
 • Nilai atau markah diberikan berdasarkan criteria yang ditetapkan.
 • Contohnya empat item yang hendak dinilai secara holistic ialah penyampaian, isi, bahasa dan tatacara, susunan atau organisasi sesuatu pengucapan awam.


 


 

 1. PENYAMPAIAN


   

Kriteria 

40 Markah 

Penerangan

Cemerlang

26 - 40 

Disampaikan dengan cemerlang, lengkap dengan idea utama dan idea sokongan, menarik, menyeronokkan, informative, dan berkesan 

Sederhana

16 - 25 

Disampaikan dengan agak baik, lengkap dengan idea utama dan idea sokongan, menarik, menyeronokkan, masih informative, dan menyakinkan.

Lemah

0 - 15

Disampaikan dengan agak memuaskan dan minima sahaja, persembahan kaku, kurang informative dan agak membosankan.


 

 1. ISI


   


 

Kritea 

30 Markah 

Penerangan 

Cemerlang  

21 – 30 

Idea pokok dibincangkan secara jelas dengan disokong data-data yang konkrit, penting, berkaitan dan menyakinkan

Sederhana  

11 - 20

Idea pokok dibincangkan tetapi terlalu ringkas dan am.

Perbincangan disokong oleh data-data yang konkrit tetapi kadangkala contoh atau data-data itu diulang-ulang, tidak berkait atau tidak lengkap.

Lemah 

0 - 10 

Idea pokok kurang jelas atau keliru, atau tidak disokong oleh data-data yang konkrit dan berkaitan.


 

 1. BAHASA

Kriteria 

20 Markah 

Penerangan 

Cemerlang  

16 - 20 

Ayat-ayat dibina dengan baik, bersepadu dan berkesan.

Perkataan-perkataan dipilih dan digunakan dengan sangat berkesan, menarik, tepat, dan penuh dengan bunga bahasa.

Penggunaan (secara kosisten) bahasa baku.

 

Sederhana  

10 – 15 

Ayat-ayat digunakan secara betul tetapi tidak bersifat luar biasa dan kadangkala seragam sahaja. Perkataan-perkataan dipilih dan digunakan sesecara sesuai, jelas dan kadangkala terdapat penyelewengan dari bahasa baku.

Lemah  

0 - 9 

Ayat-ayat tidak bersepadu, tidak bertalian, keliru, tidak munasabah dan membosankan.

Perkataan yang dipilih dan digunakan tidak munasabah, kabur, tidak berbunga bahasa atau kurang baku.

Idea-idea dikemukakan secara tidak lancer dan terhalang kerana sering terdapat penyimpangan bahasa.


 

 1. TATA CARA / SUSUNAN / ORGANISASI PENGUCAPAN


   

Kriteria 

10 Markah 

Penerangan 

Cemerlang  

7 – 10 

Tema dikembangkan dengan teratur selangkah-langkah, idea-idea kemukakan secara bersepadu dan satu hujah beralih kepada hujah yang lain dan berkesan.

Hujah dikembangkan secara menarik dan seimbang dengan penekanan yang wajar.

Sederhana  

4 – 6 

Tema kadangkala tidak teratur, dikembangkan secara tidak seimbang atau memberi penegasan yang tidak sesuai, hujah-hujah berkaitan tetapi peralihan dari satu hujah kepada hujah lain kadangkala tidak licin dan membosankan.

Lemah 

0 - 3 

Tema tidak dikembangkan atau dikembangkan dengan tidak konsisten, tidak kena mengena dan diulang, hujah-hujah tidak bertalian/koheren dan peralihan dari satu hujah kepada hujah yang lain tidak jelas dan tidak berkesan. 


 


 


 

PENILAIAN SECARA ANALITIK

 • Merupakan penilaian yang dibuat secara terperinci yang meletakkan item-item yang hendak dinilai dan membuat perincian sub item.
 • Contoh :


   

Nama : _______________________________________     Tarikh : ____________ Tajuk : _______________________________________________________________


 

PENYAMPAIAN  

PENARAFAN 

KOMEN 

 1. Kontak mata

0 

1 

2 

3 

4 

5

 
 1. Kejelasan dan nada suara

0 

1 

2 

3 

4

5

 
 1. Kadar kelajuan suara

0 

1 

2 

3 

4

5

 
 1. Pematuhan pada masa

0 

1 

2 

3 

4

5

 

KANDUNGAN 

PENARAFAN 

KOMEN 

 1. Mukadimah yang menarik

0 

1

2 

3 

4 

5 

 
 1. Membuat prebiu

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Organisasi/tatacara pengucapan jelas

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Idea-idea atau data sokongan

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Penggunaan alat visual

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Penggunaan wacana/ tanda-tanda peralihan

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Membuat rumusan/ ringkasan

0 

1

2 

3 

4 

5 

 
 1. Kata-kata penutup

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

BAHASA 

PENARAFAN 

KOMEN 

 1. Menggunakan kata sapaan yang sesuai dan protocol yang betul

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Bersesuaian dengan konteks

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Penggunaan perkataan dan istilah yang tetap dan sesuai

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Menggunakan bahasa Melayu yang betul, laras rasmi dan tidak menggunakan bahasa pasar

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Penggunaan ayat dan perkataan yang betul dan bukannya dalam loghat setempat.

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Ayat difahami, jelas, tepat dan gramatis.

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Penggunaan tatabahasa yang betul.

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

GAYA 

PENARAFAN 

KOMEN 

 1. Berjaya mewujudkan kefahaman, keseronkkan dan Berjaya mempengaruhi sikap audien.

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Menggunakan analogi, cerita, lelucon, peribahasa, kata-kata mutiara dan sebagainya.

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 1. Bahasa badan (memek muka, aksi tangan, lenggok badan dan cara berdiri)

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

KUNCI PENILAIAN

0 = Lemah 1 = Tidak Memuaskan 2 = Memuaskan 3 = Sederhana 4 = Baik 5 = Cemerlang 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Contoh Borang Penilaian Pidato


 

Tajuk :        _________________________________________________________________

Nama Peserta :_________________________________________________________________

Tarikh :    _________________________________________________________________


 

Item penilaian 

kriteria 

Markah penuh

Markah diperloh

Isi 

Pemidato diadili dari segi :


 

Isi yang bernas, data dan bahan yang tepat serta logik termasuk penghuraiannya.


 

Panduan pemarkahan

2 markah – 1 isi

1 markah – huraian

1 markah – contoh / data-data

30 

 

Penyampaian 

Pemidato diadili dari segi :

 • Persembahan yang lancer
 • Kesesuaian nada
 • Persembahan yang menyakinkan penonton
 • Menunjukkan gaya yang menarik
 • Susunan idea yang tertib

40 

 

Bahasa 

Pemidato diadili dari segi :

 • Penguasaan bahasa yang baik, jelas dan tepat (struktur)
 • Gaya bahasa yang berkesan, iaitu tepat kepada maksud yang hendak disampaikan.

20 

 

Adab 

Kritikan terhadap isu sensitif seperti agama, bangsa, budaya dan peribadi serta perlakuan atau tutur kata yang kurang sopan akan menyebabkan kehilangan markah.

5 

 

Bonus 

Pemidato diadili dari segi :

 • Keseluruhan persembahan
 • Kesopanan
 • Perawakan / perwatakannya

5 

 

Jumlah Markah 

 

100 

 


 

Adalah disahkan bahawa jumlah markah di atas adalah betul.

Disahkan oleh : ____________________________        ________________________

            (Nama Hakim/Penilai)            (Tandatangan)


 

No comments: